میزبانی وب اشتراکی ویندوز ایران

1GB Iran
 • 1024 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2019
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 1024 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • ایران سرور
2GB Iran
 • 2048 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2019
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 2048 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • ایران سرور
5GB Iran
 • 5120 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2019
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 5120 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • ایران سرور
10GB Iran
 • 10240 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2019
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 10240 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • ایران سرور
30GB Iran
 • 30720 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2019
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 30720 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • ایران سرور