میزبانی وب اشتراکی ویندوز

1GB
 • 1024 مگابایت فضای هاست
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2016
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 1024 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • آلمان سرور
2GB
 • 2048 مگابایت فضای هاست
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2016
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 1024 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • آلمان سرور
500MB
 • ۵۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • SolidCP کنترل پنل
 • ۱ عدد دامنه
 • ۱۰ عدد زیر دامنه
 • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
 • ۱ عدد اکانت FTP
 • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2016
 • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
 • 500 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
 • آلمان سرور